Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Daugavpils Mālu festivāla organizēšana projekta “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā ” ietvaros

Publikācijas datums 25.03.2009
Iesniegšanas datums 30.03.2009
INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.p. 9.d.)

1. IEPIRKUMS 
1.1. Līguma veids: Pakalpojumi
1.2. Iepirkuma nosaukums: Daugavpils Mālu festivāla organizēšana projekta “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā ” ietvaros.
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: DPD KP 2009/04 
1.4. Iepirkuma līguma priekšmets: Daugavpils Mālu festivāla organizēšana projekta “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā ” ietvaros.
1.5. Paredzamā līgumcena: līdz 10 000Ls
 
2. LĪGUMA SLĒDZĒJS

2.1. Līguma slēdzējs: 2.2. Kontaktpersona:
Organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, Reģ.Nr. 90001206849
Kontaktpersona:  Starptautisko sakaru un attīstības projektu vadītāja Oksana Jačmeņova
Adrese: K.Valdemāra 13, Daugavpils, Latvija, LV 5401
Tālruņa numurs: 6547679865476798
Tālruņa numurs: 6547679765476797
Elektroniskā pasta adrese: oksana.jacmenova@daugavpils.lv
Faksa numurs: 6542360165423601
Mājas lapas adrese (URL): www.kultura.daugavpils.lv
                                 
3. PAPILDUS INFORMĀCIJA 
3.1.Informāciju, par iepirkumā iesniedzamo dokumentāciju var saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz šādu e-pasta adresi – oksana.jacmenova@daugavpils.lv
3.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība: Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē ar norādi iepirkumam „Daugavpils Mālu festivāla organizēšana projekta “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā ” ietvaros”” (iepirkumu identifikācijas Nr. DPD KP 2009/04) un jāiesniedz personīgi Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldē, Daugavpilī, Valdemāra ielā 13, 210. kabinets vai pa pastu līdz 30.03.2009, plkst.12.00.

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEMFree via Skype